Український zaloguj się zarejestruj się w bazie

Regulamin

REGULAMIN


ŚWIADCZENIA USŁUGI Bezpłatnej Publikacji Ofert Pracy DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 • Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Agencję Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-318), przy Alei Piłsudskiego 139/141 (DK Partner), usługi Free Job Posting drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny internetowej www.dkpartner.pl.
 • DK Partner świadczy Usługę Free Job Posting na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Rejestracja Użytkownika za pośrednictwem Formularza traktowana jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie i zgodę na ich przestrzeganie.
 • Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie www. dkpartner.pl, która umożliwia pobranie elektroniczne Regulaminu lub jego wydruk.

DEFINICJE:

 • Usługa Free Job Posting – usługa polegająca na udostępnieniu, za pośrednictwem Formularza, witryny internetowej www.dkpartner.pl. w celu zamieszczenia bezpośrednio przez Użytkownika oferty pracy dotyczącej zatrudnienia osoby fizycznej na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego bezpośrednio przez Użytkownika.
 • DK Partner – Agencja Zatrudnienia DK Partner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (92-318), przy Alei Piłsudskiego 139/141, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000374276
 • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usługi Free Job Posting w celu zamieszczenia oferty pracy dotyczącej zatrudnienia osoby fizycznej na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego bezpośrednio przez Użytkownika.
 • Ogłoszenie rekrutacyjne – ogłoszenie, którego celem jest zatrudnienie bezpośrednio przez Użytkownika osoby fizycznej posiadającej określone kwalifikacje wskazane w tym ogłoszeniu.
 • Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu korzystania z Usługi Free Job Posting.
 • Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę.

WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI FREE JOB POSTING:

Dla prawidłowego korzystania z Usługi Free Job Posting za pośrednictwem strony internetowej www.DK Partner .pl wymagane jest:

 • połączenie z siecią Internet,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Zalecane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies.
 • Wyłączenie obsługi Cookies zazwyczaj nie blokuje możliwości korzystania z Usługi Free Job Posting, ale może w niektórych wypadkach utrudnić połączenie i korzystanie z Usługi. Wyłączenie obsługi Cookies odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.

Dane przesyłane przez Użytkownika chronione są przez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI FREE JOB POSTING – ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH:

 • Umieszczanie ogłoszeń rekrutacyjnych przez Użytkownika ma charakter bezpłatny.
 • W celu umieszczenia ogłoszenia rekrutacyjnego Użytkownik wchodzi na stronę www.DK Partner .pl i wypełnia Formularz dostępny na tej stronie, w zakładce „Pracodawca/Publikacja Ofert Pracy”.
 • Ogłoszenie rekrutacyjne powinno zawierać wszystkie dane wymagane w Formularzu, w szczególności nazwę i adres podmiotu dającego ogłoszenie wraz z danymi do kontaktu (adres e-mail i/lub telefon), stanowisko pracy, na jakie poszukiwany jest pracownik, wymagania kwalifikacyjne kandydata i ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy oraz wskazanie rodzaju proponowanej umowy.
 • Treść ogłoszenia rekrutacyjnego nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego. W szczególności w ogłoszeniach nie można zamieszczać treści o charakterze obraźliwym i dyskryminacyjnym. Informacje zamieszczone w ogłoszeniu rekrutacyjnym powinny być zgodne ze stanem faktycznym i nie mogą wprowadzać w błąd.
 • Zabrania się umieszczania w ogłoszeniach rekrutacyjnych jakichkolwiek treści, wskazujących, pośrednio lub bezpośrednio, że udział w rekrutacji lub przyszłe zatrudnienie zależy lub mogłoby zależeć od wniesienia przez kandydata jakiejkolwiek opłaty.

Zabrania się także:

 • publikowania ogłoszeń rekrutacyjnych firm konkurencyjnych dla firmy DK Partner ,
 • umieszczania w treści ogłoszenia rekrutacyjnego własnych lub innych adresów stron internetowych,
 • wykorzystywania Usługi Free Job Posting do reklamowania własnych towarów lub usług,
 • wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w tym kopiowania lub rozpowszechniania, baz danych lub innych treści lub utworów udostępnionych z racji świadczenia przez DK Partner Usługi Free Job Posting, chyba że powyższe czynności są dopuszczalne w ramach dozwolonego użytku.
 • DK Partner zastrzega sobie prawo do usunięcia lub modyfikacji ogłoszenia rekrutacyjnego lub jakichkolwiek innych treści zamieszczonych przez Użytkownika, w szczególności treści zawierających nielegalne oprogramowanie, treści o charakterze dyskryminacyjnym, obraźliwym, nieprzyzwoitym lub innych treści naruszających przepisy prawa, powszechnie uznane normy etyczne lub zasady współżycia społecznego. DK Partner ma także prawo odmówić publikacji ogłoszenia rekrutacyjnego, które nie zawiera wszystkich informacji wymaganych w Formularzu. DK Partner nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z usunięcie lub modyfikacji danych w powyższych okolicznościach.

Umieszczając ogłoszenie rekrutacyjne Użytkownik wyraża tym samym zgodę na umieszczenie tego ogłoszenia na stronie internetowej www.dkpartner.pl.

ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY:

 • Wypełnienie i przesłanie Formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Usługi Free Job Posting oraz zawarciem z DK Partner umowy o świadczenie tej Usługi drogą elektroniczną.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą zakończenia publikacji ogłoszenia.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

 • Użytkownicy są uprawnieni do składania reklamacji w sprawach dotyczących korzystania z Usługi Free Job Posting na adres DK Partner Spółka z o.o., Łódż (92-318), Al. Piłsudskiego 134/141. Użytkownicy mogą składać reklamację także za pośrednictwem adresu e-mail: reklamacje@dkpartner.pl
 • Reklamacja powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać nazwę i adres (wraz z adresem e-mail) Użytkownika oraz opis okoliczności będących przedmiotem reklamacji.
 • DK Partner sporządza odpowiedź na reklamację w formie pisemnej i przesyła ją na adres Użytkownika, podany w piśmie zgłaszającym reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji.
 • DK Partner dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania, nie później niż 14 dni od doręczenia reklamacji.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:

 • DK Partner nie ponosi odpowiedzialności za treść i rzetelność ogłoszeń rekrutacyjnych zamieszczanych przez Użytkowników, w tym za zgodność przedstawianych w nich informacji ze stanem faktycznym.
 • DK Partner nie gwarantuje ciągłości funkcjonowania Usługi Free Job Posting. W szczególności DK Partner nie odpowiada za zakłócenia spowodowane przez dostawców urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 • DK Partner nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z zaprzestaniem świadczenia Usługi Free Job Posting, jeżeli o zaprzestaniu tej usługi powiadomił na stronie internetowej www.dkpartner.pl.
 • DK Partner zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w dostępności Usługi Free Job Posting, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub wykonania innych niezbędnych czynności mających na celu sprawne działanie Usługi lub jej modyfikację. Informacja o czasowej niedostępności Usługi Free Job Posting zostanie podana na stronie internetowej www.DK Partner .pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 r.
 • DK Partner zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, zmian technologii internetowej lub informatycznej oraz zmian zasad korzystania z Usługi Free Job Posting.
 • Zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.dkpartner.pl.
 • Prawem właściwym dla stosunków prawnych powstałych w związku ze świadczeniem Usługi Free Job Posting jest prawo polskie.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa
2016-08-30

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w Łodzi. Poszukujemy osób na różne stanowiska pracy!

 
2014-06-10

Vestibulum feugiat nec nisi ac viverra. Fusce posuere malesuada erat, sit amet egestas augue sagittis ut. Etiam blandit pellentesque nibh. Suspendisse euismod, eros ut vestibulum convallis, ante risus hendrerit dui,

KandydatPracodawcaDK PartnerKariera w DK PartnerKontakt
© 2020 DK Partner Agencja Zatrudnienia